Hatha Joga :: Biblioteka Hatha Jogi :: Asany :: Hatha Warsztaty
» Hatha Joga » Asany » Æandra Namaskaram

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874379
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Powitanie Ksiê¿yca jest zestawem piêtnastu pozycji odpowiadaj¹cych dok³adnie ksiê¿ycowym Thiti-fazom codziennego przyrostu lub ubywania ksiê¿yca od nowiu do pe³ni lub od pe³ni do nowiu! Seria piêtnastu pozycji, æwiczonych tak¿e na dwie strony, na lew¹ i praw¹ stronê jest tak zwan¹ Form¹ JeŸdŸca (Aœwasanghala Mudra) u¿ywan¹ zarówno przez praktykuj¹cych Hatha Jogê jak i Kalarpayat - indyjsk¹ Sztukê Walki!

Bardzo wa¿na jest zasada luŸnego i sprê¿ystego æwiczenia takiego zestawu pozycji w sposób p³ynny i rytmiczny, w harmoni z nastêpuj¹cymi po sobie wdechami i wydechami! Pozycj¹ wyjœciow¹, z której wykonujemy wszystkie elementy tej stoj¹cej Formy Asan jest w³aœnie Postawa JeŸdŸca (Aœwasanghala), Asana stoj¹ca z nogami, stopami i kolanami rozstawionymi nieco szerzej, niŸli na szerokoœæ barków! Oddychamy powoli i spokojnie, a wszystkie kolejne æwiczenia wykonujemy p³ynnie i piêknie, kalistenicznie, tak jakby p³yn¹æ w rytmie oddechu.

Zestaw taki czy forma æwieczeñ musi byæ bardzo energetyczny, æwiczony z Energi¹, Viryam. Wdech to wch³anianie i gromadzenie Œwietlistej Energii ¯ycia, Prañah, a wydech to rozszerzanie Pola Energii od obszaru Vasti czyli miejsca wodnego poni¿ej Pêpka (Nabhi). P³ynne i pe³ne energii przejœcia od jednej Asany do kolejnej s¹ bardzo wa¿nym i istotnym elementem ca³ego zestawu tych stoj¹cych æwieczeñ nazywanych te¿ Seri¹ lub Form¹ JeŸdŸca!

Æwicz w naturalnym rytmie ruchu i oddechu, a potem w zwolnionym tempie oraz tak¿e w przyœpieszonym tempie, szczególnie w Kalarpayat. Ca³y zestaw powtarzamy wielokrotnie, witaj¹c Ksiê¿yc wieczorem, oraz ¿egnaj¹c Ksiê¿yc wczeœnie rano, a tak¿e æwicz¹c w godzinach nocnych, jak to Hatha Jogini miewaj¹ w zwyczaju.

Forma Ksiê¿ycowa jest najstarsz¹ rdzenn¹ Form¹ z której wywodz¹ siê póŸniejsze zestawy pozycji w ruchu JeŸdŸca znane w wersji chiñskiej jako Tai Chi i japoñskiej jako Aiki. Bardzo wa¿nym jest dok³adne opanowanie ca³ej Serii JeŸdŸca od kompetentnego Nauczyciela Hatha Jogi lub Kalarpayat, gdy¿ zawiera du¿o technicznych niuansów, które musz¹ byæ wypraktykowane d³ugotrwa³ym æwieczeniem, a dopiero po opanowaniu Serii pod okiem Nauczyciela (Aæarya) rozpoczynamy g³êbsze badanie i studiowanie ca³ego uk³adu choreograficznego bêd¹cego swoistym Tañcem Bóstw Nieba s³u¿¹cym szkoleniu Œwiêtych Wojowników Ducha!


Opis Pozycji Formy Ksiê¿ycowej

1. Stañ w pozycji Aœwasanghalam, nogi w rozkroku nieco szerzej niŸli rozstaw barków i bioder twego w³asnego cia³a. Rêce wyprostowane po bokach cia³a palcami skierowane w dó³ w kierunku stóp. Oddychaj g³êboko 3-7 razy lub wiêcej, a¿ siê rozluŸnisz i poczujesz ciep³o i swobodê wewn¹trz cia³a. Aby przejœæ do nastêpnej pozycji, weŸ g³êboki wdech do punktu Vasti w dole brzucha.2. Wyprostowane luŸno rêce wraz z wydechem wyci¹gamy przed brzuch, d³onie wnêtrzem do przodu, a palcami w dó³, tak aby dotyka³y siê krawêdzie ma³ych palców. D³onie skierowane s¹ w przód i wykonuj¹ lekko ruch pchania, jako odwrócone Pchaj¹ce D³onie. Jest to Podwójny Gest Wara Mudra!3. Na wdechu podnosimy wyprostowane rêce ³ukiem ponad g³owê, przy czym d³onie utrzymujemy w pozycji poziomej, tak jakbyœmy trzymali Wazê, naczynie z wod¹ do polewania z góry. W koñcówce tego ruchu obracamy d³onie palcami do ty³u jakbyœmy wylewali sobie ca³¹ Wazê wody na g³owê, aby obmyæ siê i op³ukaæ z brudu i nieczystoœci. G³owa i wzrok s¹ lekko podniesione do góry, a cia³o lekko odchylone do do³u. Obserwujemy opuszki palców d³oni.

4. Wydychaj¹c powietrze opuszczamy rêce wzd³u¿ cia³a, palcami zeœlizguj¹c siê po g³owie, ramionach, ¿ebrach i biodrach, jak gdyby œcieraj¹c z siebie kropelki wody. Ruch koñczy siê z³o¿eniem d³oni za plecami w pozycji takiej jak do modlitwy.

5. Na wdechu kierujemy mocno z³¹czone z ty³u na plecach d³onie palcami ku górze i wypychamy je jak najwy¿ej pomiêdzy ³opatki, jednoczeœnie odchylaj¹c ca³y tu³ów i g³owê maksymalnie do ty³u.6. Robi¹c wydech zaczynamy pochylaæ siê do przodu, ale g³owa i krêgos³up jak najd³u¿ej pozostaj¹ odgiête do ty³u. Ruch wychodzi ze stawów biodrowych, z ³ona. W koñcu wydechu pozwalamy g³owie i krêgos³upowi zwisaæ swobodnie w g³êbokim sk³onie w przód (Padahasta). Wykonuj¹c wdech zaczynamy powoli prostowaæ krêgos³up z do³u do góry, ale g³owê podnosimy dopiero na koñcu tego ruchu wracaj¹c do pozycji poprzedniej!7. Odwracamy stopy w lewo i wydychaj¹c powietrze pochylamy siê do lewej nogi, a g³owa i krêgos³up pozostaj¹ jak najd³u¿ej odgiête do ty³u. Koñcz¹c wydech rozluŸniamy krêgos³up i biodra, tak aby w swobodnym sk³onie jak najbardziej zbli¿yæ czo³o do kolana i stopy. Nogi pozostaj¹ naturalnie wyprostowane. Na wdechu podnosimy siê do pozycji pionowej jak poprzednio, a podczas kolejnego wydechu pochylamy siê, sk³aniamy do prawej nogi, odpowiednio ustawiaj¹c nieco po skosie w prawo pozycjê nóg. Asana ta zwana jest Postaw¹ Karma lub Parœwotta, czy Œironoguszta zale¿nie od wariantu, czy g³êbokoœci wykonania sk³onu. Podczas kolejnego wdechu wracamy do pozycji stoj¹cej, a robi¹c wydech opuszczamy d³onie swobodnie wzd³u¿ tu³owia stabilizuj¹c Pozycjê JeŸdŸca, Aœwasanghalam. W tej pozycji rozpuszczamy star¹ Karmê z uprzednich ¿ywotów.8. Na wdechu obracamy czubek lewej nogi w lewo, zaczynamy podnosiæ praw¹ nogê i jednoczeœnie opuszczamy lew¹ rêkê do ziemi. Prawa rêka spoczywa na prawym boku, na udzie. Mocno opieramy siê lew¹ d³oni¹ o pod³o¿e, a lewa noga stoi na ca³ej stopie, zaœ tu³ów, g³owa i podniesiona w bok noga prawa znajduj¹ siê w jednej p³aszczyŸnie. Ca³y ruch przypomina ruch wagi, przy czym ty³ów i podniesiona noga tworz¹ nieruchom¹ ca³óœæ. W tej pozycji "przewêdrujemy" w myœli odleg³oœæ od czubka podniesionej nogi prawej, a¿ po lew¹ d³oñ na ziemi, jak gdyby przemywaj¹c cia³o blaskiem ksiê¿yca. Wydychaj¹c powietrze ponownie stajemy w rozkroku, a robi¹c wdech powtarzamy æwieczenie na drug¹ stronê. Z kolejnym wdechem powracamy do stania w rozkroku w Pozycji JeŸdŸca. Pozycja ta zwana jest Æandra Asan¹ i ca³y zestaw od niej bierze swoj¹ nazwê, a pomaga on zintegrowaæ i zasymilowaæ wszelkie prze¿ycia minionego dnia oraz pogodziæ siê z mijaj¹cym w³aœnie ci¹giem bie¿¹cych wydarzeñ. Æandra Asana przywraca psychofizyczn¹ równowagê, harmoniê cia³a i umys³u.9. Robi¹c wdech wyci¹gamy wyprostowane rêce obszernym i kalistenicznym (okrê¿nym) ruchem w bok, a¿ do poziomu przypominaj¹cego ukrzy¿owanie. Z wydechem wychylamy cia³o w bok na lew¹ stronê, a lewa d³oñ uk³ada siê przy lewej stopie, zaœ prawa rêka wyci¹gniêta jest ku górze wskazuj¹c zenit. Podczas wdechu wracamy do pozycji z ramionami poziomo w bok, a wydychaj¹c powietrze wykonujemy tê pozycjê Trikoña na praw¹ stronê cia³a. Kolejny wdech, to powrót do pozycji stoj¹cej z rêkami w poziomie. Postawa ta zwana jest Trikoña, co oznacza Trójk¹t, Trójcê i s³u¿y osi¹ganiu harmonii pomiêdzy wszystkimi za i przeciw, plusami i minusami.10. Robi¹c wydech przyk³adamy d³oñ prawej rêki do d³oni lewej rêki, która pozostaje w miejscu, po lewej stronie cia³a. Jednoczeœnie wykonujemy skrêt stóp i bioder w lew¹ stronê. D³onie zaciskamy w piêœci, lew¹ rêkê zostawiamy w miejscu, a podczas wdechu przesuwamy wzd³u¿ lewej i w poprzek tu³owia jak najdalej w ty³. Ruch przypomina nam napinanie ³uku, a nadgarstek i ³okieæ musz¹ byæ w jednej poziomej linii z kierunkiem lewej rêki. Ciê¿ar cia³a przenosimy w czasie tego naci¹gania ciêciwy ³uku na praw¹ nogê, a lewa noga zostaje przeprostowana. Puszczamy symboliczn¹ ciêciwê i rozluŸniamy cia³o, a z wydechem cia³o powraca do pozycji wyjœciowej i przechodzimy do æwiczenia na drug¹, praw¹ stronê. Vama Dhanva (Lewa Pozycja £ucznika) symbolizuje moc zwalczania z³ych cech i nawyków, a Krama Dhanva (Prawa Pozycja £ucznika) oznacza zdolnoœæ osi¹gania wytyczonych celów.11. Z pozycji wyjœciowej do której wracamy po zakoñczeniu Dhanva Asanam, stopy wykonuj¹ skrêt w lewo i na wdechu zginamy praw¹ nogê chwytaj¹c praw¹ d³oni¹ za palce lub kostkê, jednoczeœnie wychylaj¹c siê w lewo skos i wyci¹gaj¹c przed siebie w bok lew¹ rêkê. Lewa rêka jest poziomo do pod³o¿a lub lekko ku górze od poziomu, a unoszon¹ praw¹ nogê i tu³ów naci¹gamy w du¿y ³uk zwany stoj¹c¹ postaw¹ Artha Dhanura. Podczas wydechu powracamy do stania w Pozycji JeŸdŸca, a przy kolejnym wdechu powtarzamy ca³e æwieczenie w przeciwn¹ stronê. Z kolejnym wydechem powracamy do Pozycji JeŸdŸca. Ca³a stoj¹ca Asana na lew¹ i praw¹ stronê symbolizuje spokojne, zrównowa¿one podejœcie do w³asnych jak i cudzych zalet oraz wad oraz zdolnoœci wzniesienia siê ponad wszystkie dualizmy.12. W Aœwasanghalam robimy potê¿ny wdech gromadzenia Œwietlistej Energii, Prañah w dole brzucha (Vasti), z wydechem wypychamy obie d³onie do przodu, palcami do do³u, tak ¿e przeguby znów wykonuj¹ ruch Pchaj¹cych D³oni na wysokoœæ brzucha, tak jak w æwieczeniu numer dwa!13. W czasie wdechu podnosimy z³¹czone i wyprostowane naturalnie rêce ponad g³owê jak w æwiczeniu numer trzy, a podczas wydechu opuszczamy je za g³owê pozostawiaj¹c d³onie w pozycji modlitewnej z palcami z³¹czonymi i skierowanymi ku górze. Podstawa d³oni dotyka czaszki z ty³u g³owy w pozycji koñcowej tego æwieczenia energetyczno-oddechowego.14. Podczas wdechu unosimy z³¹czone na sposób modlitewny d³onie zza g³owy wysoko ponad g³owê i naci¹gamy ca³e cia³o w górê, chocia¿ stoimy na ca³ych stopach. Usi³ujemy z ca³ych si³ dosiêgn¹æ Niebios, przeci¹gaj¹c siê przy tym i prostuj¹c nogi na kolanach. Robi¹c wydech powoli opuszczamy rêce zataczaj¹c nimi wielki ³uk po obu stronach cia³a tak, ¿e na poziomie g³owy d³onie obracaj¹ siê i uk³adaj¹ wnêtrzem do do³u, do ziemi, a przy koñcu ruchu palce obu d³oni zetkn¹ siê lekko przed brzuchem w Dhayana Mudram, gdzie d³onie podtrzymuj¹ Wazê Mocy D³ugowiecznoœci, która jest Moc¹ Ksiê¿ycow¹. Jedna d³oñ u³o¿ona jest na drugiej, a kciuki lekko siê stykaj¹ jak na rycinach Pana Œiwa lub Buddy.15. Z kolejnym wdechem wch³aniamy energiê Prañah z Niebios i gromadzimy w dole brzucha (Vasti), a z wydechem powracamy do wyjœciowej Pozycji JeŸdŸca Aœwasanghalam (jap. Hito-e-Mi chiñ Ma), tak¿e zwanej Pozycj¹ Ksiê¿ycowych Nóg. Pocz¹tkowa i koñcowa Pozycja JeŸdŸca jest Postaw¹ Pró¿ni i Pe³ni, podobnie jak Nów i Pe³nia Ksiê¿yca, czyli Pierwszy i Ostatni Dzieñ Ksiê¿ycowego cyklu.


Istniej¹ dwie podstawowe Formy Stoj¹ce, Surya Namaskaram - Pozdrowienie S³oñca i Æandra Namaskaram - Pozdrowienie Ksiê¿yca, tak jak istniej¹ dwie podstawowe si³y czy energie w Przyrodzie, Piñgala (S³oneczna) oraz Ida (Ksiê¿ycowa). Forma Ksiê¿ycowa rozwija i pobudza oczywiœcie Ksiê¿ycow¹ Energiê Ida.

Opanowanie Asany JeŸdŸca nie jest ³atwe, gdy¿ wymaga czêsto dok³adnego ustawienia i korygowania osoby æwicz¹cej przez doœwiadczonego Instruktora (Snataka) czy Nauczyciela (Aæarya). Wa¿ne na pocz¹tek jest rozstawienie stóp nieco szerzej ni¿ barki i biodra oraz u³o¿enie kolan tak, aby znajdowa³y siê ponad w³asnymi stopami. Palce d³oni, szczególnie wskaziciele kieruj¹ siê w œrodek stopy, acz rêce luŸno zwisaj¹ po obu stronach w³asnego tu³owia.

Staro¿ytni indyjscy Wojownicy (Kalarpini) uwa¿ali æwiczenie Energii Ida i Piñgala za podstawowy kanon praktyki przydatny dla wszystkich adeptów i adeptek Sztuki Walki, która oprócz wszelkich technik rêcznych jak uderzenia, kopniêcia, rzuty czy dŸwignie u¿ywa tak¿e W³óczni oraz Miecza, Kija, No¿a i innych tradycyjnych broni. Zarówno trening Hatha Jogi jak i Kalarpayat ma te same podstawy i metody treningowe, a spe³niany jest w duchu nabo¿nego rytualnego Tañca (Kirtana) wykonywanego przez Bóstwo, Anio³a (Deva) czyli przez Niebiañskiego Wojownika.

Pan Indra Deva zwyczajowo zwany jest Opiekunem Wojowników, znawców Boskiej Sztuki Walki i pe³ni rolê Orientalnego patrona Wojowników i Rycerstwa, podobnie jak Archanio³ Michael (Micha³) w kulturze chrzeœcijañskiej jest patronem Zakonów Rycerskich!

Ca³y zestaw æwiczeñ, uk³ad Asan, powtarzany wielokrotnie, zwykle 6-15 razy na pocz¹tku, a potem póŸniej zwiêkszamy liczbe powtórzeñ ca³ej serii praktyk energetyczno-fizycznych jak¹ jest Æandra Namaskaram, nawet a¿ do 30 powtórzeñ serii! Staramy siê byæ maksymalnie skoncentrowani na æwiczeniu i rozluŸnieni, ale te¿ sprê¿yœci. Staramy siê jak najlepiej utrzymywaæ i zachowywaæ równowagê we wszystkich pozycjach stoj¹cych na jednej nodze. Dobre opanowanie i czêste æwiczenie ca³ego Uk³adu Asan Ksiê¿ycowej Formy przyczynia siê do zwiêkszenia stabilnoœci i si³y psychicznej. Synchronizowanie ruchu cia³a z oddechem ma tutaj kluczowe znaczenie, podobnie jak i uwra¿liwienie i odczuwanie kr¹¿enia Energii ¯ycia, Prañah w czasie ca³ego æwiczenia, które staje siê w ten sposób Duchow¹ Praktyk¹ jogi i Sztuki Walki!

The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
49
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3