WadŸrasattwa :: Biblioteka WadŸrasattwa :: Medytacja Pokoju :: WadŸrasattwa Warsztaty
» WadŸrasattwa » Biblioteka WadŸrasattwa

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971222
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
• Ezoteryczne biblioteki: HTS, Laja Jogi, Ajurwedy, Rad¿a Jogi i Hatha Jogi
• Zbiory nauk Uniwersytetu Himalaya oraz wedyjskie pieœni duchowe i mantramy


Liœcie z Ogrodu Morya. Zew - 1924
Oto podstawowa Ksiêga Klasycznej Ezoteryki, Magii (Tantry) i Okultyzmu, Tajemnej Wiedzy Wschodu i Zachodu! Wielkie Dzie³o podyktowane przez Wielkiego Mistrza El-Morya (Henocha, Hermesa, Idrisa) swej wiernej Uczennicy i Mistrzyni Ludzi, Œwiêtej i B³ogos³awionej Helenie Roerich (Agni Ma)! Jest to zbiór podstawowych myœli i idei do przyswojenia dla osób pragn¹cych wst¹piæ na Œcie¿kê Wewnêtrznego ¯ycia, dla poszukuj¹cych Wêdrowców, aby umocnili podstawy i zakorzenili siê w Henochiañskiej M¹droœci Mistrza Hermesa (El-Morya)! Nauka ta jest uniwersalnym przes³aniem w istocie dla ka¿dego, kto stoi u progu Pierwszej Inicjacji Duchowej w jakiejkolwiek linii przekazu czy tradycji duchowej, acz pierwotnie nale¿y do Diamentowej Dobroci Devalaya! Om Czohan Moryah! Om!
Liœcie z Ogrodu Morya. Oœwiecenie - 1925
Oto druga z podstawowych Ksi¹g Klasycznej Ezoteryki, Magii (Tantry) i Okultyzmu, Tajemnej Wiedzy Wschodu i Zachodu! Wielkie Dzie³o podyktowane przez Mistrza El-Morya (Henocha, Hermesa, Idrisa) swej wiernej Uczennicy i Mistrzyni Ludzi, Œwiêtej i B³ogos³awionej Helenie Roerich (Agni Ma)! Jest to zbiór podstawowych myœli i idei do przyswojenia dla osób pragn¹cych dost¹piæ Oœwiecenia i Duchowego ¯ycia, dla poszukuj¹cych Wêdrowców, aby umocnili podstawy i zakorzenili siê w Henochiañskiej M¹droœci Mistrza Hermesa (El-Morya)! Nauka ta jest uniwersalnym przes³aniem w istocie dla ka¿dego, kto pragnie pog³ebiæ zycie duchowe w jakiejkolwiek linii przekazu czy tradycji duchowej, acz pierwotnie nale¿y do Diamentowej Dobroci Devalaya! Om Czohan Moryah! Om!
Duchowe Podró¿e Pos³añca Niebios
Duchowe Przes³anie dla ca³ej ludzkoœci. "Relacja" z podró¿y na Niebiosa, do Paksalam, siedziby Mocy M¹droœci i Woli, któr¹ Bóg kieruje œwiatami ¿yj¹cych istot.
Konfirmacje Woli Bo¿ej
31 wybranych Przykazañ Woli Bo¿ej dla naprawy ludzkiego ¿ycia i boskoœci cz³owieka, który ¿yje na Ziemi pod Niebem tej zielankawo-b³êkitnej planety, Gaya! Duchowe Zasady ¯ycia, Prawa Natury, wszystkie pochodz¹ od Boga-Stwórcy ¯ycia Stwórcy Ca³ej Natury, Przyrody i rad¹ Mêdrców Ludzkoœci musz¹ byæ przez cz³owieka respektowane. Niniejszy wybór rozpoczyna siê Dekalogiem chrzeœcijañskim i ¿ydowskim w jego oryginalnej, pierwotnej, biblijnej wersji, a uzupe³niony jest dalszymi radami i wskazaniami Objawionym ludzkoœci przez Boga do Proroków i Œwiêtych
Klejnoty M¹droœci Guru Morya
Wybór nauk Mahaguru Swami Baba El-Morja Khan Chishty przeznaczony w szczególnoœci dla osób praktykuj¹cych laja jogê w tradycji Himalaya Tirtha i pod¹¿aj¹cych œcie¿k¹ do Aœramu Pana Morja w treningu Din-i-Illai, Subudh, Abhawa Jogi.

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3