Laja Joga :: Tantra :: Laja Marga :: Biblioteka Laja Jogi :: Laja Warsztaty
» Laja Joga » Biblioteka Laja Jogi

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964347
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
• Ezoteryczne biblioteki: HTS, Ajurwedy, Rad¿a Jogi, Hatha Jogi i WadŸrasattwy
• Zbiory nauk Uniwersytetu Himalaya oraz wedyjskie pieœni duchowe i mantramy


Laja Joga - Wprowadzenie w Istotê Œcie¿ki
Opracowanie to jest doskona³ym wprowadzeniem w istotê Œcie¿ki Laja Jogi. Himalaya Master w przejrzysty sposób wprowadza czytelnika w tajniki wiedzy o œcie¿ce LAYA, zapoznaje z istotnymi kwestiami i pojêciami jak np.: æakramy, subtelne pow³oki cz³oweka, proces jednoczenia z Bogiem, Guru, Œiwa i Parwatti, podstawowe praktyki SADHANA i ABHJASA. Opracowanie jest skrótowym szkicem paru aspektów jogicznej pracy, uzmys³awia czytelnikowi orientacyjnie kilka kierunków w kultywowaniu g³êbszych wymiarów jogi.
Laja Joga w S³u¿bie ...
Elementarna Wiedza Duchowa niezbêdna dla ka¿dego Laja Jogina do pracy nad samooczyszczeniem. Na czym praca adepta Laja Jogi polega? Prawo Wzajemnoœci. Wypaczenia Zasady Wiecznego ¯ycia. ¯ywio³y. Praca z DŸwiêkiem. Owoce Ducha Œwiêtego...
Mohana Tantra: Nauka o Wyzwoleniu
Nauki wprowadzaj¹ce do tantrycznych metod nauki i praktyki u³o¿one w 44 ezoteryczno - mistyczne paragrafy, co u³atwia studiowanie i przyswajanie Œwiêtej Wiedzy, Œri Tantra Vidya jaka przekazywana jest od tysi¹cleci przez kolejne pokolenia Mistrzów M¹droœci i Mi³oœci ze wschodu! Trochê o historii, kulturze, praktyce, sposobach uczenia, inicjacji i rytach 5 M w Mohana Tantrach!
Tañce i Œpiewy LAYA
Pieœni i recytacje duchowe dla uwznioœlenia i oczyszczenia charakteru oraz przemiany i sublimacji ego/jaŸni w wy¿sz¹ formê bytu. Œruti-Laya inaczej znane jako Qawwali to duchowa rozrywka, ale i g³êboka praktyka transformacji wnêtrza ku boskoœci (daivam). Najg³êbsza forma Œruti-Laya odbywa siê zawsze w formie intonowania Bhajan (Pieœni) oraz Mantram (Inwokacji) w Obecnoœci duchowego, najlepiej Oœwieconego Nauczyciela (Guru).
Laja Joga - Istota Wszelkiej Religii
"Joga to realna praktyka i pomoc w g³êbszym zrozumieniu ka¿dej z istniej¹cych religii czy wyznañ, nie zaœ zbiór dogmatów. Laja joga ukazuje w szczególnoœci to, co "wspólne w naukach wszystkich religii i wyznañ duchowych. Joga jest Drog¹ czyst¹ i bit¹ œcie¿k¹ prawoœci i mi³oœci. Nawet taoistyczna tradycja religijna swoje g³êbsze i rdzenne nauki raczy nazywaæ jog¹. Laja jest Œwiat³em Ekumenii, które jednoczy w sobie prawdê wszystkich istniej¹cych religii. Mo¿na powiedzieæ, ¿e religie stanowi¹ uproszczon¹ i egzoteryczn¹ zewnêtrzn¹ stronê jogi."
Cisza Umys³u
Podczas wspólnej, trzydniowej intensywnej praktyki medytacji z Mistrzem dozna³em swych pierwszych wewnêtrznych prze¿yæ. Pojawi³a siê w koñcu ta zupe³na cisza myœli i emocji, jakby zawieszenie wszelkich wra¿eñ i odczuæ, jakby wejœcie w jakieœ nowe, innowymiarowe ¿ycie. Mistrz spyta³ mnie, czy jestem gotów oddaæ siê ca³kowicie i zawierzyæ bezwzglêdnie swemu najistotniejszemu wewnêtrznemu kierownikowi (Wielkiemu Duchowi) i iœæ zawsze tylko za Jego G³osem, a nie za swoimi osobistymi pojêciami i upodobaniami. Ten, kogo na to staæ osi¹ga punkt, w którym ¿aden Nauczyciel nie jest mu ju¿ potrzebny. Mistrz uczy³ mnie równie¿ wywo³ywania tej ciszy myœli w³asnowolnie wskazuj¹c, i¿ to ona w³aœnie jest Ÿród³em olbrzymiej, niemal nieograniczonej mocy i potêgi.
LAJA KRIJA – pierwowzór rebirthingu, holotropii i regresingu
Laja Krija, to technika polegaj¹ca na wprowadzeniu siê w stan Pratjahara - przegl¹du ¿ycia i zdarzeñ umo¿liwiaj¹cy dotarcie do ukrytych pok³adów podœwiadomoœci zwanej te¿ ni¿sz¹ jaŸni¹ (anaw¹). W fazie wstêpnej polega ona na g³êbokim zrelaksowaniu i doenergetyzowaniu organizmu przez œwiadome, ko³owe oddychanie znane w jodze jako Œwasa-Praœwasa. Dalej dziêki pracy z umys³em u³atwia docieranie do bezpoœrednich przyczyn problemów powsta³ych w przesz³oœci.
Anahata Æakra - Oœrodek Serca
Centrum energetyczne w oœrodku klatki piersiowej zwane czasem oœrodkiem p³uc, mostka albo te¿ sercowym jest najistotniejszym oœrodkiem dla ludzkiej ewolucji w czwartej i pi¹tej rasie zasadniczej. Serce jest punktem, poprzez który energie sp³ywaj¹ z wy¿szych cia³, z wy¿szych œwiatów, zasilaj¹ i o¿ywiaj¹ cia³a cz³owieka oraz wszystkie inne centra odpowiednimi energiami. Serce to wielki transformator duchowych energii. Pojawiaj¹ siê one w nim jakby w punkcie, gdy patrzymy na ten oœrodek z planu fizycznego i rozprzestrzeniaj¹ po ca³ym naszym ciele eterycznym, po wszystkich jego oœrodkach energii...
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3