Hatha Joga :: Biblioteka Hatha Jogi :: Asany :: Hatha Warsztaty
» Hatha Joga » Biblioteka Hatha Jogi

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874334
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
• Ezoteryczne biblioteki: HTS, Laja Jogi, Ajurwedy, Rad¿a Jogi i WadŸrasattwy
• Zbiory nauk Uniwersytetu Himalaya oraz wedyjskie pieœni duchowe i mantramy


Gherandasanhita
Ryszi Gheranda ukazuje autentyczn¹ Hatha Jogê jako liniê przekazu jogi od podstaw i wy³o¿ony trening nale¿y uznaæ za fundamentalny przewodnik po Œcie¿ce Hatha Jogi. Jest to autentyczna Krijapada Nathjoginów. Kolejnoœæ wprowadzania æwiczeñ Szeœciu Oczyszczaj¹cych Rytua³ów, inna ni¿ wymieniona przez Gheranda, wynika z indywidualizacji metod œcie¿ki, która przeznaczona jest dla konkretnego adepta. Indywidualna instrukcja Guru dla praktykowania jest niezwyk³ej wagi i bez niej nie radzi siê nawet próbowaæ æwiczeñ. Wyk³ad Ryszi Gheranda to obraz Hatha Jogi w codziennym ¿yciu, jako styl ¿ycia duchowego adeptów i adeptek œcie¿ki Hatha Jogi.

1 – Siedem Sadhan czyli Æwiczeñ, 2 – Asany czyli Postawy, 3 – O Mudrach, 4 – Pratjahara czyli Powœci¹gniêcie Umys³u, 5 – Pranajama czyli Powœci¹gniêcie Tchnienia, 6 – Dhjanajoga, 7 – Samadhijoga
Hatha Yoga Pradîpikā
Traktat „Hatha-Yoga-Pradîpikā” napisany zosta³ przez Wielkiego Mistrza jogi, Swāmi Swātmārāma z œiwaickiego zakonu Tirtha Swāmi za³o¿onego przez czcigodnego Œri Œankara Gurudeva. Traktat ten stanowi tylko zapis regu³ i instrukcji praktyk przekazywanych dot¹d ustnie jako tak zwana Wielka Joga Pana Œiwy. Tradycyjna Māha Joga czyli Wielka Joga Pana Œiwy jest niczym innym jak tylko ca³¹ i zupe³n¹ jog¹ nauczan¹ od wielu tysi¹cleci w obszarze wp³ywu indoeuropejskiej (aryjskiej) kultury duchowej Wschodu. Traktat jest „Elementarzem Jogi” oraz podrêcznikiem bêd¹cym praktycznym ABC ka¿dej jogicznej i jogopodobnej dzia³alnoœci, mistycznej czy ezoterycznej.
Œodhana - Szeœæ Rytua³ów Oczyszczania
Indyjskie i Tybetañskie Æwiczenia Dobrego Zdrowia. W autentycznej Hatha Jodze opisywanej w staro¿ytnych traktatach (m.in. „Hatha Joga Pradhipika”), jako podstawê treningu wymienia siê Szeœæ Rytua³ów Oczyszczenia, zwanych w oryginale Œodhana lub Szatkarman. Jest to szeœæ ró¿nych æwiczeñ oczyszczaj¹cych, które niestety rzadko zaleca siê do praktykowania w wiêkszoœci szkó³  jogi œwiata zachodniego, a przecie¿ s³u¿¹ one tak¿e do tego a¿eby prawid³owo wykonywaæ Āsany.
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3