BhaiszadŸja Joga :: Ajurweda :: Biblioteka Ajurwedyjska :: BhaiszadŸja Warsztaty
» BhaiszadŸja Joga » Biblioteka Ajurwedyjska

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6971160
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
• Ezoteryczne biblioteki: HTS, Laja Jogi, Rad¿a Jogi, Hatha Jogi i WadŸrasattwy
• Zbiory nauk Uniwersytetu Himalaya oraz wedyjskie pieœni duchowe i mantramy


Woda ¯ycia - Joga Uzdrowienia
BhaiszadŸja Joga - Uzdrawiaj¹ce Pojednanie. Promieñ Uzdrawiania. Korzenie Bhaiszad¿ja. Pole energii ¿ycia. Struktura SZU. Piêæ stopni si³y ¿ycia. Oœrodki energii. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru Bhaiszad¿ja. Madhu Joga. Kim Jest Archanio³ Rafael. Atrybuty. Przebaczenie. Naturalne oddychanie uzdrawia. Wszystko lecz¹ca Wibracja. Symbolika dysku s³oñca. O dobroci. Archanio³ Micha³. Rytm natury: cykle s³oñca i ksiê¿yca. Energie ¯ywio³ów. Uzdrawianie w Z³otym Wieku Prawdy. Transmisja. Trójk¹ty. Osiem Œlubowañ Zdrowia i Pomyœlnoœci. Dwanaœcie Przykazañ.
ASPARTAM - Œmiertelna Trucizna
Opracowano na podstawie artyku³u zaczerpniêtego z biuletynu Dr Mercola z Townsend Letter for Doctors and Patients (T³um. M. Trojanowskiego). Ze wszystkich dostêpnych na rynku, ASPARTAM (znany te¿ jako dodatek E 951) jest najbardziej niebezpieczn¹ substancj¹ dodawan¹ do ¿ywnoœci!!! Aspartam odpowiada za ponad 75% doniesieñ o niekorzystnych reakcjach na dodatki do ¿ywnoœci przekazywanych do FDA. Wiele z tych reakcji jest bardzo powa¿nych w³¹cznie z atakami padaczki i zgonami. Kilka z 90 ró¿nych udokumentowanych symptomów powodowanych przez aspartam to: bóle i zawroty g³owy, migreny, napady epilepsji, nudnoœci, drêtwienia, skurcze miêœni, przybieranie na wadze, wysypki, depresje, zmêczenie, dra¿liwoœæ, czêstoskurcz serca, bezsennoœæ, problemy z widzeniem, utrata s³uchu, palpitacje serca, trudnoœci z oddychaniem, ataki niepokoju, niewyraŸna wymowa, utrata smaku, szum w uszach, utrata pamiêci i bóle stawów.
FLUOR szkodzi!
Miêdzynarodowy Uniwersytet na Florydzie opublikowa³ raport, w którym stwierdzono, ¿e roztwór fluorku potasu o stê¿eniu 0,45 ppm wystarczy, by znacznie spowolniæ nasze reakcje sensoryczne i umys³owe. Wszyscy wiemy, do czego u¿ywa siê fluoru - od lat 50-tych XX wieku jest cudownym sk³adnikiem past do zêbów, dziêki któremu mo¿emy rzadziej chodziæ do dentysty. Fluor dodaje siê te¿ do wody w kranach, by chroni³ zêby. Taka jest wersja oficjalna. A jak jest naprawdê?
APATIA - Przemêczenie i Ospa³oœæ
Totalna APATIA ¿yciowa, totalne lenistwo, przesypianie ca³ej doby, najlepiej na okr¹g³o, to w istocie silna PSYCHOZA LÊKOWA. LÊK przed ¿yciem, LÊK przed mi³oœci¹.
Porady przeciwnowotworowe!
Rak jest chorob¹ powa¿n¹, ale uleczaln¹ i mo¿na unikn¹æ nawet 85-95 % wszystkich nowotworów z³oœliwych jakie powstaj¹ tylko, ¿e zniszczy³oby to przemys³ onkologiczny. Kluczem jest zdrowy tryb ¿ycia, w³aœciwa dieta i dba³oœæ o uk³ad odpornoœciowy organizmu.
STRES - Przyczyna Setek Chorób Psychosomatycznych
Stres to nasze reakcje fizyczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje na szkodliwy bodziec przyt³aczaj¹cych nas zdarzeñ pochodzenia wewnêtrznego lub zewnêtrznego, mo¿e to siê objawiaæ poirytowaniem, rozdra¿nieniem trudnoœci z koncentracj¹  huœtawk¹ nastrojów oraz zbyt silnej reakcji na rzeczy b³ache i drobne...

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3