HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Prezenty dla sponsorów

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874309
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
BhaiszadŸja Joga, Ajurweda
warsztat weekendowy, maj 2010
Autor: Himalaya Swami, Œri MataJi
p³yta DVD z zapisam audio w postaci plików MP3 do odtwarzania na komputerach domowych PC/MAC lub odtwarzaczach MP3.

Czas nagrania: 2 dni
Minimalna dotacja: 100 z³ (50 z³ dla uczestników warsztatu) plus koszty wysy³ki.

Jak otrzymaæ p³ytê?

Zapis audio z weekendowego warsztatu medytacyjnego BhaiszadŸja Joga - Ajurweda - Joga Uzdrawiania. 22-23 maj 2010.

Tematy poruszane na warsztacie:
 • Omówienie ró¿nic pomiêdzy pojêciem Ajurweda i BhaiszadŸja (wiedza medyczna oraz praktyka, zastosowanie tej wiedzy)
 • Czym jest poci¹g do œmierci, jakie przeszkody mog¹ pojawiæ siê na drodze do uzdrowienia
 • Tradycyjny podzia³ chorób na choroby o pod³o¿u psychicznym i organicznym
 • PranabhaiszadŸja - bioenergoterapia, leczenie energi¹ (jak d³ugo powinna trwaæ prawid³owo aplikowana terapia)
 • Masa¿ niemowl¹t - wiedza znana od staro¿ytnoœci przez matki
 • Kiedy medyk, uzdrowiciel przestaje byæ terapeut¹?
 • O metodach terapii zdrowotnych
 • Glutaminian sodu - szkodliwe w³aœciwoœci
 • Dobroczynne zio³a, oczyszczaj¹ce terapie zio³owe, leczenie kamieniami
 • Co Ajurweda mówi o alergiach
 • Paso¿yty - terapie odrobaczaj¹ce, omówienie ró¿nych rodzajów paso¿ytów, jak sobie z nimi radziæ
 • Diagnostyka w Ajurwedzie
 • O b³êdach pojawiaj¹cych siê w opisie metafizyki wschodu
 • Jak uzdrowiæ siebie i swe ¿ycie
 • Jakie wymagania musi spe³niaæ uzdrowiciel w Indiach
 • 5 grup terapii w Ajurwedzie
 • Toksyny u¿ywane w rolnictwie (Azotox-DDT œrodek do zwalczania stonki ziemniaczanej)
 • Lecznicze w³aœciwoœci pokrzywy
 • Ajurwedyjskie receptury oczyszczaj¹ce oraz receptury przeciw paso¿ytom
 • Przepis na herbatê po indyjsku
 • Terapie na usuniêcie z organizmu lambri, tasiemca, glisty ludzkiej
 • Terapie uzdrawiaj¹ce oczy - zio³a i æwiczenia
 • Jakie garnki s¹ szkodliwe a jakie korzystne do gotowania w kuchni
 • Pozycje Siedz¹ce - jak prawid³owo siedzieæ w medytacji (omówienie ró¿nych pozycji i ich dzia³ania)
 • Relacja pomiêdzy ¿o³¹dkiem a trzustk¹, wp³yw klimatu i warunków ¿ycia na te organy
 • Omówienie zió³ czêsto stosowanych w Ajurwedzie wystêpuj¹cych równie¿ w Polsce, ich zastosowanie i w³aœciwoœci
 • Nicieñ gwinejski - paso¿yt, paso¿yty krajów tropikalnych
 • Medytacja ze œwiat³em, mantra BHAISZADJA GURU OM (jak dzia³a taka praktyka)
 • O rozpuszczaniu negatywnych nasion karmicznych, uwalnianie od karmy
 • Pojêcie œwietlistej pró¿ni, jak funkcjonowaæ po rozpuszczeniu karmy w stanie wyzwolenia
 • O poszczeniu, i ¿yciu bez jedzenia
 • Jak objawia siê choroba spowodowana przez ducha, istotê niewidzialn¹
 • Opis choroby przyspieszonego starzenia
 • Wskazówki do aplikowania lewatyw, oczyszczania uk³adu pokarmowego


Himalaya Swami i Œri Mataji prowadz¹c wiele bardzo interesuj¹cych wyk³adów, medytacyjnych warsztatów weekendowych i popo³udniowych z Laja Jogi, Ajurwedy, Rad¿a Jogi, WadŸrasattwy, Sufi i innych - przekazali cenn¹ i unikaln¹ wiedzê na temat istoty Jogi i jej praktyki.

zobacz tak¿e: Warsztaty Medytacyjne 1998-2005
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3