HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Prezenty dla sponsorów

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874217
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
BhaiszadŸja Joga, Ajurweda
warsztat weekendowy, maj 2009
Autor: Himalaya Swami, Œri MataJi
p³yta DVD z zapisam audio w postaci plików MP3 do odtwarzania na komputerach domowych PC/MAC lub odtwarzaczach MP3.

Czas nagrania: 2 dni
Minimalna dotacja: 100 z³ (50 z³ dla uczestników warsztatu) plus koszty wysy³ki.

Jak otrzymaæ p³ytê?

Zapis audio z weekendowego warsztatu medytacyjnego BhaiszadŸja Joga - Ajurweda - Joga Uzdrawiania. 9-10 maj 2009.

Tematy poruszane na warsztacie:
 • Wibracja dŸwiêku  AUM, OM lub ¥ jako podstawowa praktyka dla uzdrawiania poprzez Trzecie Oko oraz dla otwierania trzeciego oka
 • OM-KARA metoda praktyki i jej zastosowania (równowa¿enie skrajnoœci, harmonizacja systemu nerwowego, oczyszczanie trzeciego oka i intuicji, uleczanie psychiki)
 • O narodowych przywarach Polaków
 • Budowa Trzeciego Oka (AdŸny)
 • Przepis ajurwedyjski na oczyszczenie nastroju pomieszczenia w którym czujesz siê Ÿle np. po k³ótni, by³ych lokatorach
 • Wibracja dŸwiêku jako masa¿
 • Metody regeneracji mózgu (uwa¿ane za nie etyczne), skutki kanibalizmu
 • Wyk³ad na temat staro¿ytnej ksiêgi IndradŸit, Ÿród³a z którego powsta³ traktat Ajurweda (napisany przez Ryszi Æaraka i Ryszi Suœruta)
 • O tradycji staro¿ytnej indyjskiej Ajurwedy, indyjscy lekarze - Waidja
 • Staro¿ytna historia zapisana w Puranach
 • Pañæakarma - terapia ajurwedyjska uzdrawiaj¹ca, oczyszczaj¹ca umys³ (odtrucie przewodu pokarmowego organizmu), opis terapii
 • Sirodara - praktyka wylewania ciep³ego aromatycznego oleju na g³owê (AdŸnê)  (masa¿ mózgu olejem) - uwolnienie od wszelkiego rodzaju napiêæ emocjonalnych, terapia g³êbokiego oczyszczenia z traumatycznych prze¿yæ
 • Praktyka nacierania cia³a ciep³ym olejem sezamowym dzia³a leczniczo na skórê i dolegliwoœci skórne 
 • Siemiê lniane - lek zapobiegaj¹cy nadmiarowi œluzu w organizmie oraz uzupe³nianie kwasu omega 3, przepis na afrodyzjak
 • O prawid³owej wymowie mantr i sanskrycie
 • Nauka prawid³owej wymowy mantry BhaiszadŸja Guru Om
 • O negatywnych kodach, myœlach, afirmacjach i ich skutkach
 • Dewanagari, Sanskryt – mowa œwietlistych istot, wp³ywy kultury wedyjskiej na polskich ziemiach
 • Znaczenie i pochodzenie s³owa pany, pan,
 • Kiedy nie nale¿y praktykowaæ mantr
 • Znaczenie mantry OM, kiedy to s³owo staje siê mantr¹, jak prawid³owo praktykowaæ mantry
 • Budowa i znaczenie mantry BhaiszadŸja Guru Om, (sylaby po³¹czone z organami wewnêtrznymi)
 • Schematy proszenia i otrzymywania które nabywamy w dzieciñstwie, jak one wp³ywaj¹ na skutecznoœæ naszych modlitw, wp³yw naszego dzieciñstwa na ¿ycie wewnêtrzne, emocjonalne przyczyny chorób 
 • Oddech wazowy, medytacja œwiat³a wewn¹trz g³owy oraz intonacja mantry BhaiszadŸja Guru Om – praktyka uzdrawiaj¹ca
 • Wczesna diagnoza na podstawie symptomów wystêpuj¹cych w pasie biodrowym (pas elektroniczny)  i okolicach gard³a, wczesne zapobieganie chorobom
 • Akupresura, masa¿ pasa biodrowego jako profilaktyka zdrowotna
 • Przyczynowe i objawowe leczenia choroby
 • Masa¿ wibracyjny (podstawowy masa¿ w Ajurwedzie)
 • Pud¿a uzdrawiaj¹ca (wedyjski rytua³ uzdrawiaj¹cy)
 • Sny jako wgl¹d w stan naszego zdrowia
 • Praktyka oddechu wazowego wraz z wizualizacj¹ œwiat³a i intonacj¹ mantry BhaiszadŸja Guru Om
 • Praktyka mantry BhaiszadŸja Guru Om odpêdzaj¹ca negatywne wra¿enia, z³e wp³ywy – ekscesywna, szamañska metoda praktyki
 • Praktyka w krêgach, uwalnianie siê od dolegliwoœci, uci¹¿liwoœci ¿ycia
 • O b³êdach w formu³owaniu intencji, afirmacji (dlaczego czasami trudno jest nam siê od czegoœ uwolniæ)
 • Mechanizm dawania i otrzymywania
 • Skutek przekrêcania instrukcji praktyki danej od Nauczyciela
 • ródlana czysta woda a b³êdne idee picia w³asnego moczu
 • Jak formu³owaæ intencje kierowane w modlitwach by siê spe³nia³y szybko
 • Maha Nadi – wielki obieg energii, wp³yw pomiêdzy ró¿nymi organami w ciele, metoda praktyki z Maha Nadi
 • Rady dotycz¹ce problemów z migrenami i z zatokami
 • Dolegliwoœci puchniêcia nóg, cia³a, gromadzenie nadmiaru wody w organizmie a praca nerek, jak leczyæ ró¿e i trudno goj¹ce siê rany
 • Wypaczona terapia picia 20 litrów wody w celu oczyszczenia organizmu (zgubne skutki takiej terapii)
 • Rady odnoœnie gospodarki wodnej a iloœci spo¿ywanego t³uszczu, suchoty w gardle
 • Oddechy po³¹czone z elementami kafa, pita i wata, równowa¿enie tych elementów bioenergii
 • Istotne szczegó³y w pracy masa¿ysty o których nale¿y pamiêtaæ
 • Zasady wastu w aran¿acji domostwa


Himalaya Swami i Œri Mataji prowadz¹c wiele bardzo interesuj¹cych wyk³adów, medytacyjnych warsztatów weekendowych i popo³udniowych z Laja Jogi, Ajurwedy, Rad¿a Jogi, WadŸrasattwy, Sufi i innych - przekazali cenn¹ i unikaln¹ wiedzê na temat istoty Jogi i jej praktyki.

zobacz tak¿e: Warsztaty Medytacyjne 1998-2005
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3