HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Æakramy » AJÑA ÆAKRAM

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964386
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28


Lotos AJÑA (AdŸña) zwany te¿ oœrodkiem Trzeciego Oka, choæ bardzo popularny, to jednak ma³o znany w g³êbszych aspektach, wyznacza szósty kr¹g ewolucyjnego rozwoju duszy w ciele ludzkim. Terminem AdŸña (czyt. adŸnja) okreœla siê z jednej strony kwiat lotosu o dwóch p³atkach, dwóch biegunach czy kana³ach energii, a z drugiej strony zespó³ piêciu a nawet wiêcej oœrodków subtelnych wewn¹trz g³owy, powy¿ej linii oczu. Dwup³atkowy kwiat lotosu znajduje siê na poziomie linii brwi i œrodka g³owy, oczywiœcie wewn¹trz g³owy, w okolicy przysadki mózgowej, na œrodkowej linii cia³a, wyprostowanej piêknie sylwetki tu³owia i g³owy. Dwup³at jest podstaw¹ ca³ego systemu AdŸña-Padma, niejako korzeniem subtelnego systemu lotosów g³owy. Tu¿ ponad lotosem o dwóch p³atkach Kszam i Ham wy³ania siê szeœciop³atkowa Manasa, a ponad tym oœrodkiem rozwoju pe³ni mocy nadzmys³owych wy³ania siê szesnastop³atkowa Indu – lotos tajemnych mocy ksiê¿ycowych. Podstawy pracy rozwojowej w szóstym cyklu ewolucji, rozbudzania duszy, przeprowadza siê w zwi¹zku z lotosem dwup³atkowym, znanym te¿ jako Dwiïala, kr¹g, wieniec dwup³atkowy. Lotos ten symbolizowany jest czêsto obrazami takimi jak górne serce z dwoma skrzyd³ami czy jako Kaduceusz lub jako kr¹g powi¹zanych si³ dwubiegunowych, jak chiñski znak Tao (Dao) czy Yin-Yang, co widaæ na popularnych czarno-bia³ych lub czerwono-b³êkitnych znaczkach Tai-Chi! W pe³ni rozwiniêta AdŸñambudŸa Padma to lotos 6 x 16 krêgów p³atków, pulsuj¹cy na wysokoœci górnej czêœci czo³a i zwany Obudzonym Trzecim Okiem, Obudzon¹ AdŸñ¹!

Podstawowym dŸwiêkiem, mantryczn¹ wibracj¹ tego dwup³atkowego lotosu jak i ca³ej struktury oœrodków g³owy jest PradŸwiêk, wibracja Praņavah, opisywana literk¹ „¥” lub czêœciej z³o¿eniem g³osek OM czy AUM. Skrzyd³ami, albo, jak kto woli wios³ami ³odzi Praņavah (Prañawah) s¹ sylaby, dŸwiêki Ham po prawej stronie g³owy i Kszam po lewej stronie g³owy. Skupianie Om wewn¹trz g³owy, wibrowanie ¥ z³o¿onego jako dŸwiêk œrodkowy ze sk³adowych AUM, tak, aby przenikana i poruszana by³a g³owa, oczyszcza, rozwija i rozbudza oœrodek czy raczej nawet oœrodkiem Trzeciego Oka, Triloæana Æakra! Oko namalowane w pionie, wychodz¹ce w górê z pomiêdzy zwyk³ych oczu, niejako w górê czo³a, zwie siê symbolem Triloæana–Yantra, znakiem Trzeciego Oka, czy raczej Trójocznoœci, posiadania oka wewnêtrznego oprócz dwóch zwyk³ych, zewnêtrznych oczu.

Znak i dŸwiêk Praņavah maluje siê na czole jako energetyczny symbol harmonizuj¹cy, o¿ywiaj¹cy, o¿ywiaj¹cy i budz¹cy Trzecie – Wewnêtrzne Oko, Duchowe Oko, które jest w istocie Ÿrenic¹ postrzegania ponadzmys³owego, przekraczaj¹cego piêæ zwyk³ych, materialnych zmys³ów zwi¹zanych z Æakrami po³o¿onymi w tu³owiu i szyi. Porz¹dna i poprawna nauka wibrowania AUM, OM czy raczej ¥ w alikwotyczny, wibruj¹cy sposób to podstawowa, elementarna praktyka do rozwoju Trzeciego Oka. Osoby, które nie praktykuj¹ z t¹ istotn¹ wibracj¹, na pewno nie maj¹ ani oczyszczonego, ani przebudzonego Trzeciego Oka. Co istotne, to utrzymanie przebudzenia i zdolnoœci Trzeciego Oka wymaga sta³ej i regularnej praktyki z wibracj¹ Praņavah na wiele ró¿nych sposobów zewnêtrznych (dŸwiêk, œpiew) i wewnêtrznych jak obudzenie wibracji s³yszanej g³êboko w ciszy wnêtrza!

AdŸña to obszar skupienia i równowa¿enia energii przeciwstawnych i dope³niaj¹cych, takich jak energia Ksiê¿yca, S³oñca oraz Ognia, co symbolizuje Tripatha-Sthana, miejsce skupienia Ida (Ksiê¿yc), Pingala (S³oñce) i Sushumna (Ogieñ). Jest to najczêœciej okreœlane jako punkt miêdzybrwiowy albo punkt podstawy mózgu, umys³u i g³owy w jej w³aœciwym przeznaczeniu, wy¿szych funkcji œwiadomoœciowych. Sylaba Kszam zwi¹zana jest z energi¹ Ida (Ksiê¿ycow¹) po lewej stronie cia³a, a sylaba Ham z energi¹ Pingala (S³oneczn¹) po prawej stronie ludzkiego cia³a! Sylaby te s¹ czêsto u¿ywane w oddechach naprzemiennych, gdzie wdycha siê lewym, a wydycha prawym nozdrzem i odwrotnie, a potrzebne s¹ jako noœnik skupiaj¹cy odpowiedni¹ energiê psychiczn¹ czy duchow¹.

Energia Kszam jest uwa¿ana za ¿eñsk¹, a energia Ham za mêsk¹ w odniesieniu do p³ci. Kiedy Kszam oznacza M¹droœæ, to Ham oznacza i wyra¿a Moc Ducha, a kiedy Kszam oznacza Mi³oœæ, to Ham wyra¿a w swym znaczeniu Prawdê. Biegunowe dope³nienia energii i znaczeñ sylab i barw p³atków s¹ ze sob¹ harmonizowane przez uniwersaln¹ wibracjê dŸwiêku Praņavah, przez ¥ (OM). Wy¿sza, intuicyjna wiedza i moc rodzi siê w oœrodku g³owy, a m¹droœæ duchowa wznosi siê na stopnie Wszechwiedzy, jeœli wiedza stosowana jest w ¿yciu praktycznie, a nie tylko czcz¹ teori¹! Moc B³ogos³awienia i Inicjacji jako zaiste anielska, dewaiczna zdolnoœæ, rodzi siê z oczyszczonej i prawid³owo rozwijanej æakry Trzeciego Oka! Zjednoczenie czystej Intuicji (Wgl¹du) i wiedzy Pogl¹du logicznego jest istotnym punktem w rozwoju oœrodka Trzeciego Oka, Ajñam, a jest to harmonia w rozwijaniu p³atków Kszam (Intuicja) i Ham (Pogl¹d, Wiedza).

Proste æwiczenia wyobra¿ania punktu œwiat³a, uœwiadamiania sobie obrazu jasnej gwiazdy lub wizja spokojnego p³omienia ognia w oœrodku g³owy to jest bardzo podstawowa praktyka rozwoju AdŸña-Æakry, której Bindu, punkt pocz¹tkowy jest ogniskiem Praœwiat³a, czy mo¿e lepiej odwiecznym Ÿród³em wewnêtrznego Œwiat³a. Rozjaœnianie Trzeciego Oka wyobra¿eniem Ÿród³a praœwiat³a, gwiazdy, ognia, czy p³omienia s³oñca jest bardzo lecznicze, a polecane zarówno przez Chrystusa, Buddha czy Kryszna oraz Henocha spoœród najwiêkszych Proroków ludzkoœci. Jest to podstawowa praktyka uzdrawiania i samoleczenia, rozbudzania i o¿ywiania ogniska, punktu Œwiat³a w Trzecim Oku.

Wraz z naprzemiennym oddychaniem obydwoma nozdrzami i wibrowaniem czy nas³uchiwaniem Prañavah (Omkāra) mamy trójkê bardzo zasadniczych, niezbêdnych dla rozwoju i podtrzymywania pracy Trzeciego Oka, praktyk duchowych i psychofizycznych. Tak pracuj¹ wszyscy ludzie w szóstym stadium ewolucji Duszy, wszyscy, którzy wzroœli do duchowej pracy z Trzecim Okiem, a kto nie zna tych æwiczeñ z wieloletniej pracy, ten nie ma pojêcia ani o Trzecim Oku, ani o jego tak zwanym otwieraniu, co wymaga bardzo d³ugiej, regularnej praktyki poinicjacyjnej. Twierdzenie oszo³omów pseudo-uzdrowicielskich, jakoby otwierali Trzecie Oko jakimœ dotkniêciem lub tajemnym znaczkiem, jest ba³amutnym oszustwem, w istocie ma byæ jedynie zachêt¹ do intensywnej i sta³ej codziennej praktyki. Nie ma koñca mo¿liwoœciom rozwijania Trzeciego Oka, tak Dwidala-Padma, jak Manasa-Padma, czy wy¿szych kolejnych etapów, jakie pojawiaj¹ siê na Œcie¿ce Piêciu Wielkich Syriuszowych Wtajemniczeñ Duszy.

Termin AdŸña oznacza dos³ownie „Nie-Wiem”, „Nie-Znam”, gdy¿ pojêcie DŸña (Jña) oznacza Wiedzê, Znanie. AdŸña oznacza zdolnoœæ chwytania wiedzy i m¹droœci wydobywanej teraz z Ob³oku Niewiedzy, jak ³adnie i poetycko zwie siê na Wschodzie ten æakram duszy! Wszelkie autentyczne, g³êbokie zrozumienie poparte b³yskiem doœwiadczenia i g³êbokiej, wszechstronnej edukacji, mo¿e wskazywaæ na przeb³yski Trzeciego Oka, a jest to przecie¿ lotos s³u¿¹cy do Transmisji Œwiat³a p³yn¹cego z góry, z niebiañskich sfer duchowych jako subtelnego pokarmu dla rozwiniêtych dusz ca³ej ludzkoœci. Wiele dobrego robi¹ ludzie anielscy zaanga¿owani w bosk¹ s³u¿bê transmisji œwiat³a, jako awangarda duchowych karmicieli dla rozwiniêtych i budz¹cych siê ludzkich dusz. Nie ma nic wspólnego z szóstym krêgiem ewolucji ktoœ, kto nie jest czynnie i trwale zaanga¿owany w grupach s³u¿ebników prowadz¹cych regularn¹ Transmisjê Œwiat³a metodami Layah. Obraz Kryszta³u i Bia³ej, Krystalicznej Liñgi przynale¿y do symboli kontemplacyjnych Trzeciego Oka, którego rol¹ jest koordynacja piêciu ni¿szych zmys³ów cielesnych i ich sublimacja, uwznioœlenie o szósty zmys³. Nie ma otwartego Trzeciego Oka ktoœ, kto nie doœwiadcza kobiety i mê¿czyzny jako równorzêdnej pary biegunowych i dope³niaj¹cych si³, kto nie ma œwiadomoœci Najwy¿szej Istoty jako Bóstwa i Bogini w pe³nym zjednoczeniu!

Silna koncentracja potê¿nej mocy skupienia, jednoupunktowienia, czyli DHĀRANA to tak¿e szósty element klasycznej jogi, drogi w górê, który z oœrodkiem AdŸña jest wielce zwi¹zany. Praca tego oœrodka to tak¿e Samyoga – œcis³e i g³êbokie, trwa³e pojednanie i zjednoczenie z Guru i Devatami Niebios, z Bóstwami, z Duchow¹ Hierarchi¹ Mistrzów i Proroków Boga, z Awatarami.

Kszamāh, czyli Litoœæ, £aska, Wspó³czucie, Mi³osierdzie to oznaki lewego p³atka, niejako energia p³atka ponad lewym okiem i uchem, oznaka przebudzenia, poruszenia w Trzecim Oku. Hamsah to energia Ciszy, Pokoju, Natury, energia Czystoœci, Mocy i Prawdy. Energiê p³atka Kszam emanujemy przez lew¹ d³oñ, a energiê p³atka Ham przez praw¹ d³oñ w oburêcznych przekazach energii. Po³¹czenie delikatnego ró¿u i niebiañskiego b³êkitu wytwarza Fioletow¹ Magiczn¹ Moc tak zwanego Promienia Ametystowego albo Liliowego, zale¿y od przewagi sk³adników. Jest to zdolnoœæ przebaczania, odpuszczania, uwalniania i wyzwalania ludzi z ich karmicznych wiêzów i pokoleniowych ograniczeñ. Œwiat³o Prañavah, blask promienia OM (AUM) jest bia³y, krystalicznie bia³y.

Trzecie Oko, AdŸña to Brama do Miasta ¯ycia Wiecznego, Brama Nieœmiertelnoœci, Amāra, Brama do zwyciê¿ania Œmierci, Brama do szóstego zwyciêstwa na Œcie¿ce Ewolucji Duszy. AdŸña rozwija pewne wy¿sze aspekty czucia, analogiczne do lotosu szeœciop³atkowego w podbrzuszu, co daje obraz Manasa w g³owie, a tak¿e rozwija pewne wy¿sze aspekty lotosu gard³a, co daje obraz szesnastop³atkowej Indu-padma, Lotosu Ksiê¿yca. W³aœciwa, dziwiêædziesiêcioszeœcio p³atkowa AdŸña-Padma, to wieniec szesnastu p³atków powielony szeœæ razy, niczym piramida czy potê¿ny kwiat, kwiat podsumowania szeœciu cykli ewolucji. Koron¹ systemu „Nie Wiem” jest Bodhana-Padma, Lotos 100 p³atków pod kopu³¹ czaszki, powi¹zany z szyszynk¹, a przebudzony u ludzi w pe³ni oœwieconych duchowo, jako, ¿e sk³ada siê z dwóch wieñców po piêædziesi¹t p³atków i œwiadczy o osi¹gniêciu stanu Dewata (Boskoœci, Anio³a)! W istocie swej lotos AdŸña to siedziba jakby Ÿród³owej energii, z której wy³aniaj¹ siê ¿ywio³y. Tak jak ¿ywio³ boski, ¿ywio³ Brahmana, zdolnoœæ percepcji, doœwiadczania i odczuwania Wszechducha. Dwa p³atki Bindhu, jakim jest Dviïala-Padma, to ca³a dwoistoœæ stworzenia kreowanego przez Brahmana, a wyra¿anego w dwusylabowych imionach Boga jak Œi-wah czy Jah-wah!

AdŸña daje te¿ cz³owiekowi œwiadomoœæ dnia i nocy, niebios i piek³a, œwiat³a i ciemnoœci, a tak¿e zdolnoœæ przenikania i ogarniania oraz odró¿niania tych wymiarów egzystencji. Szeœæ w³adz nadzmys³owych to Boskie Zmys³y jak dostrzeganie, zdolnoœæ dostrzegania, czucia czy s³yszenia w boski, anielski sposób, czyli boski wêch, boski s³uch czy boskie czucie. O¿ywienie Manasa wymaga obudzenia zdolnoœci doœwiadczania tego, co ukryte, wznios³e i tajemne. Jest to zdolnoœæ boska, anielska, zdolnoœæ ogl¹dania przestrzeni niebiañskich i s³uchania anielskiej muzyki, zdolnoœæ czucia innych istot w pe³ny, wielozmys³owy sposób!

AdŸña musi byæ rozwijana zawsze w zwi¹zku z lotosem jednego z piêciu zwyk³ych zmys³ów, aby mo¿liwa by³a zupe³na sublimacja i rozwój Manasa, tajemnego lotosiku szeœciop³atkowego w g³owie. Rytm ciemnej i jasnej po³owy cyklu Ksiê¿yca, rytm dwóch kierunków w rocznym biegu S³oñca (pó³nocnym i po³udniowym) miêdzy zwrotnikami, rytm dnia i nocy, jasnego i ciemnego wieku, to wszystko s¹ oznaki przebudzenia Trzeciego Oka. G³êbsza praca, g³êbszy trening mo¿liwy jest poprzez cykliczne, regularne praktykowanie rano i wieczorem, na dobre i na z³e, a tak¿e w d³ugich, wielofazowych cyklach treningowych, które na Wschodzie zwane s¹ Czilla, odosobnienie z Mistrzem – Przewodnikiem, z Boskim Guruh.

Niech b³ogoœæ Wielkiego Ducha Wszechrzeczy, Œwiêtego Ducha Bo¿ego,
Brahmana, zawsze jest z Tob¹.
OM NAMAH ŒIWAYĀH!

The Himalaya Master
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
10
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3