HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Gâthâ » Zbawienie Dobrych Ludzi

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874275
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Zbawienie Dobrych Ludzi
by Sadaœiwa Yogi of Himalaya TirthaKto porzuca Guru swego
Nie ma w sobie nic dobrego;
Kto porzuca swego Guru
Skona wœród mêki i bólu!

Kto porzuca Guru swego
Nie ma w sobie nic m¹drego;
Kto porzuca swego Guru
Nie us³yszy Niebios chóru!

Kto porzuca Guru swego
Nie ma w sobie nic prawego;
Kto porzuca swego Guru
Nie przeskoczy Piekie³ muru!

Kto porzuca Guru swego
Nie ma w sobie nic ludzkiego;
Kto porzuca swego Guru
Nie ma w sobie Œwiat³a Uru!
Zdrajcy Guru to Judasze
Zwyrodniali jak Kajfasze;
Zdrajcy Guru – zwyrodnialcy
Œwiatów piekielnych bywalcy!

Zdrajcy Guru to oprawcy
Wszelkich grzechów podli sprawcy;
Zdrajcy Guru z³em wcielonym
Z³em przez Boga odrzuconym!

Zdrajcy Guru pomyleñcy
Dusze chore, zatraceñcy;
Zdrajcy Guru z³em zrodzonym
Z³em przez Bogów potêpionym!

Zdrajcy Guru ludzie chorzy
G³ód i nêdza ich ukorzy;
Zdrajcy Guru, Ananiasze
To nieszczêœcia wszelkie wasze!Jeœli Guru kto oskar¿a³
Zniszczy go Anio³ów szar¿a;
Nie ma Judasz przebaczenia
Dusza z³ego bez znaczenia!

Tylko dobrzy s¹ Zbawiani
Z m¹k odrodzin wyzwalani;
Tylko wierni Oczyszczeni
£ask¹ Boga Wyzwoleni!

Dobry wiernoϾ zachowuje
Z³y na Guru zdradê knuje;
Dobry jest dla Mistrza wsparciem
I nie skala³ siê wyparciem!

Dobry nie ma w¹tpliwoœci
Do Wspólnoty ¿adnych z³oœci;
li co Guru opuszczaj¹
Za sw¹ zdradê Piek³a maj¹!
Sfer piekielnych dwieœcie jeden
Nie wie co to Ogród Eden;
Œwiaty ni¿sze mêk¹ ¿yj¹
W wielkim bólu strasznie wyj¹!

Guru Zbawicielem ludzi
Dla ich Szczêœcia sam siê trudzi;
Guru Œwiat³em Oœwiecenia
Dla Z³ych - rêk¹ zatracenia!

Boga to najbardziej razi
Jeœli Guru ktoœ obrazi;
Boga czcij i Mistrza swego
Bêdzie z Ciebie coœ dobrego!

Guru Mêdrcem i Anio³em
Kto Go nie czci jest mato³em;
Zdrajcy wszyscy i oszczercy
Gin¹ jak padlino¿ercy!Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
0
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3