HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya » Jogasutra » Jogasutra. Lekcja Pierwsza, Werset I.1

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6874327
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Jogasutra - Ksiêga Jogi:
Lekcja Pierwsza, Werset I.1


ATHA YOGÂNUŒÂSANAM!

1. Traktat Œri Patañjali, Mêdrca Jogi, znany powszechnie jako czteroczêœciowa "Ksiêga Jogi", czyli Jogasutra jest klasycznym, staro¿ytnym podrêcznikiem, który werset po wersecie przypomina adeptom Jogi czego siê maj¹ uczyæ i jak praktykowaæ. Pradawni Ryszi (Rsi, Rishi) u¿ywali ekskluzywnych instrukcji Œcie¿ki Jogi dla praktyki duchowej, dla osobistego rozwoju i pracy ze swoimi licznymi uczniami, duchow¹ inteligencj¹ i awangard¹ ludzkoœci. Jogi nauczanie inicjuje siê w âsanie - to zwiêz³a treœæ pierwszej instrukcji praktyki, a powszechnie wiadomo, z pokolenia na pokolenie, ¿e siad skrzy¿ny lotosowy s³u¿y do s³uchania wszelkich instrukcji i nauk praktycznych. Kandydaci na uczniów Jogi s³uchaj¹ instrukcji i wyk³adów Nauczyciela siedz¹c w pozycji lotosowej takiej, jak Padmâsana (Pe³en Lotos), Siddhâsana (Doskona³e Siedzenie) czy Sukhâsana (Siad Skrzy¿ny, Wygodny). Âsana w ogólnoœci znaczy "SIEDZENIE" i jest to podstawowe znaczenie pojêcia wszêdzie tam, gdzie nie wyró¿nia siê, ¿e chodzi o jak¹œ inn¹ pozycjê ni¿ Siad Skrzy¿ny, powiedzmy, zmierzaj¹cy do Pe³nego Lotosu, idealnej, królewskiej Âsany.


2. Rozpoczynaj¹ce s³owo "Atha" ma na pocz¹tku Sutr znaczenie inicjacji i wtajemniczenia, uroczystego przyjêcia do krêgu ludzi Drogi, do grona Uczniów Mêdrca. Mo¿na powiedzieæ, ¿e "A" to S³oñce a "Tha" to ksiê¿yc, a inicjacja, wtajemniczenie jest darem Niebios, darem si³ Œwiat³oœci dla ludzkich form istnienia. Nauczyciel Mistrz jest S³oñcem, które daje Œwiat³o Oœwiecenia, a Uczeñ - Czela (Æela) jest Ksiê¿ycem, odbiorc¹ s³onecznego blasku na podobieñstwo faz ksiê¿ycowych w procesie kolejnych wcieleñ na œcie¿ce Jogi. DŸwiêk "A" jest czêsto u¿ywan¹ wibracj¹ do nucenia i intonowania oraz do wizualizacji i zwany jest g³osk¹ otwieraj¹c¹ serce. Poœród autentycznych joginów bardzo popularne jest wizualizowanie s³onecznego bia³ego "A" oraz mruczenie, nucenie g³oski "A" w bardzo piêkny i podnios³y sposób. Sylaba "Tha" dobrze oddaje w swym znaczeniu stan odbiorczoœci i duchowego otwarcia, który potrzebny jest, aby rozpocz¹æ autentyczne studia Jogi pod okiem Prawdziwego Nauczyciela. "Anu" sugeruje coœ tak podstawowego jak atom, cz¹steczkê, podstawow¹ cegie³kê czy istotn¹ podstawow¹ cz¹stkê, ¿e ka¿dy czytaj¹cy ³atwo pojmie, i¿ ÂSANA, czyli SIEDZENIE jest fundamentem nauczania Jogi. Wa¿noœæ i nacisk po³o¿ony na prawid³owe siedzenie w czasie s³uchania instrukcji czy odbierania przekazu inicjacyjnego od Nauczyciela jest oczywista dla ka¿dego, kto uczy³ siê u uczciwych i porz¹dnych instruktorów prostuj¹cych plecy, szyjê i g³owê w jedn¹ pionow¹ liniê. Uczeñ nie mo¿e siê garbiæ ani stóp wyci¹gaæ do Nauczyciela czy œrodka krêgu w jogicznej klasie. Postawa siedz¹ca, Âsana, jest bardzo wa¿na dla procesów wewnêtrznych dziej¹cych siê w psychice, w umyœle i duszy tak, ¿e ka¿de zajêcia Jogi, od pocz¹tku s¹ doskonaleniem Ucznia w kierunku rozwijania zdolnoœci w³aœciwego siedzenia zwanego te¿ medytacyjnym. Tak moralne rozwa¿ania jak æwiczenia oddechowe, s³uchanie instrukcji i wyjaœnieñ czy medytacje praktykowane s¹ zawsze od podstaw w naturalnej pozycji cia³a bêd¹cej symbolem rozkwitu cz³owieczeñstwa ku Boskoœci, jak¹ jest Âsana!


3. Yogah to proces zjednoczeniowy, integracyjny, maj¹cy kilka wymiarów takich, jak harmonia z ¿yw¹ dzik¹ Przyrod¹, harmonia z miejscem przebywania, harmonia pomiêdzy myœlami i emocjami czy wreszcie harmonia pomiêdzy duchem a materi¹, cz³owiekiem i Bogiem oraz Guruh i Uczniami. Yogah to nie tyle jakieœ jarzmo od ujarzmiania, ale unia, jednoœæ sk³adników tworz¹cych cz³owieka i kosmos, zjednoczenie siê wewn¹trz w sobie jak i pojednanie z Guruh oraz Bogiem. Guruh to Przewodnik, który reprezentuje na ziemi Boga i Niebiosa, a pojednanie z Guruh, zjednoczenie mentalne a¿ do stopnia telepatycznego kontaktu jest absolutnie niezbêdn¹ podstaw¹, dla jakiegokolwiek po³¹czenia z Niebiosami i z Bogiem, Brahmanam! Sylaba "Yo" sygnalizuje oczyszczenie serca i uczuæ, poniewa¿ nasienie "Yah" odnosi siê do oœrodka serca oraz do oœrodka uczuæ i pragnieñ w lotosie podpêpkowym. DŸwiêk "Ya/m" lub "Ya/h" jest Ÿród³owym, nasiennym dŸwiêkiem Lotosu Anâhata, duchowego serca w œrodku piersi odnoszonego do gruczo³ów splotu kardialnego na planie fizycznym. DŸwiêk ten jest te¿ jednym z p³atków Lotosu Swadhishtana pod pêpkiem, który jest oœrodkiem uczuæ, emocji i pragnieñ znanych ca³ej zwyczajnej ludzkoœci. Integrowanie i unifikacja ¿ycia pragnieniowo-emocjonalnego oraz jego wysubtelnienie jest jak najbardziej podstaw¹ wewnêtrznej pracy w pozycji Âsanam. Sylaba "GA" oznacza ca³¹ m¹droœæ i wiedzê ziemskiego planu tycz¹c¹ duchowego rozwoju cz³owieka. Oznacza te¿ istnienie oraz odnosi siê do ogromu wszechœwiata, co pokazuje kolejne wymiary integracyjnej unifikacji zjednoczeniowej. Praktykuj¹cy Jogê jednoczy w sobie, asymiluje i przyswaja ca³¹ Wiedzê i M¹droœæ, jaka dostêpna jest na Ziemii, jednoczy siê ze swoj¹ dusz¹, czyli wewnêtrznym istnieniem, a w koñcu jednoczy siê z Ca³oœci¹, z Ogromem Ducha Wszechœwiata, z Brahmandam! Koñcowy dŸwiêk prawie niewymawianego, przydechowego"H" (pisane z kropeczk¹ u do³u) to ekstaza zachwytu i wznios³oœci, która przychodzi jako produkt g³êbszej realizacji siebie w treningu autentycznej Jogi. Sylaba "GA" jest te¿ nasieniem, pierwszym znakiem pojêcia "GURUH", a to przypomina, ¿e o ile "YOGAH" jest Drog¹, Œcie¿k¹ Praktyki od podstaw, to w pozycji GURUH mo¿e byæ tylko ktoœ, kto cel treningu Jogi osi¹gn¹³ i perfekcyjnie zna wszelkie aspekty treningu, praktyki i filozofii Jogi. Osoby nie znaj¹ce g³êbi Jogi nie powinny próbowaæ uchodziæ za Guru/h ani te¿ nauczaæ samodzielnie, podobnie nie nale¿y siê uczyæ od odpadków, którzy nie uznaj¹ ¿adnego Guru/h, bo od wszystkich odeszli, odpadli jako nieuki!


4. Yogânuœâsanam to stwierdzenie przypominaj¹ce, ¿e Âsana jest w³aœciw¹ pozycj¹ i podstaw¹ tak do uczenia siê Jogi jak i do prowadzenia Nauczania Jogi. Szukaj¹c zajêæ autentycznej Jogi nale¿y zwróciæ uwagê tak na pozytywny stosunek do Guru/h i Inicjacji (Dikshan), jak i na to, czy prowadz¹cy naucza w odpowiedniej pozycji Siedzenia jogicznego i czy uczy od pocz¹tku w³aœciwej, prawid³owej Âsany do s³uchania wszelkich instrukcji i nauk duchowych. Mo¿na przypomnieæ, ¿e Gautama Buddha zwykle rysowany jest w idealnie doskona³ej lotosowej podstawie Siedzenia, Asany, ukazuj¹c swoje mistrzostwo Jogi, podobnie jak i Krisna (Kryszna) czy Ryszi (Rsi) Patañjali, autor Œcie¿ki Instrukcji Jogi. Jak po¿aru i katastrofy czy zdrady nale¿y unikaæ jogoszustów, którzy chc¹ uchodziæ za ekspertów i znawców Jogi, a sami nawet nie potrafi¹ na d³u¿ej usiedzieæ w lotosowej pozycji, bêd¹cej materialn¹ podstawa uczenia siê i nauczania, a co gorzej nie maj¹ przygotowania do wprowadzenia w ca³¹ metafizykê! Czcza gimnastyka dla poprawy zdrowia jako jedynego celu nie ma nawet nic wspólnego z Jog¹, bo dobre zdrowie bywa jedynie skutkiem ubocznym w³aœciwie prowadzonego, higienicznego i zdrowego trybu ¿ycia, jaki metoda Jogi zaleca. Yoga/h od pocz¹tku siêga do g³êbi istoty ludzkiej, siêga do pracy z uczuciami, emocjami i stanami umys³u w g³êbi serca, siêga do intensywnych metod duchowego Oczyszczenia, które symbolizuje dŸwiêk "O" bêd¹cy niejako sercem ca³ego pojêcia ci¹gu sylab "YA" plus "O" plus "GA" plus "H", które sk³adaj¹ siê na to, co siê naucza, a czym jest Yoga/h!


5. Pojêcie "Atha", czêsto ignorowane, wyraŸnie jednak przypomina o inicjacyjnym charakterze uczenia siê jogi, a trening czegoœ bez INICJACJI od GURU/H, trzeba to wyraŸnie powiedzieæ, generalnie nie jest Jog¹, a mo¿e byæ, co najwy¿ej, jakimœ przygotowaniem do Jogi. Zainteresowani Jog¹ powinni wprost zapytaæ o Inicjacjê Duchow¹ w Jogê, a jeœli instruktor coœ krêci w tym temacie, to poszukaæ innej autentycznej grupy i dalej rozgl¹daæ siê za prawdziwymi nauczycielami, którzy prowadz¹ do GURU/H! Œcie¿ka Jogi rozpoczyna siê od Inicjacji, a wczeœniejsze spotkania maj¹ jedynie za zadanie przygotowaæ mo¿liwie najszybciej do podjêcia Praktyki Jogi. Przyk³adem jest tu Kriya/h Yoga/h, Laya Yoga/h czy Raja Yoga/h, gdzie trening zawsze zaczyna siê od inicjacyjnego zgrupowania przez okres kilku dni, a potem æwiczy siê dalej w awangardowych grupach inicjacyjnych z pomoc¹ starszych i bardziej w praktykach zaawansowanych Uczniów rzeczywistego GURU/H! Popularna Hatha Joga tak¿e jest treningiem, który rozpoczyna siê od Inicjacji i to tradycyjnie trwaj¹cej ca³e trzy dni z wieloma ciekawymi ceremoniami przyjêcia! Nie ma Jogi bez Inicjacji, a nawet kilkadziesi¹t póz i postaw z rozwiniêtej praktyki Asan, nie jest Jog¹, tylko oszo³omiastym pozerstwem, pozorowaniem, ¿e siê ma coœ wspólnego z Jog¹. Mêdrcy Jogi, Ryszi, wprost nazywaj¹ to oszustwem czy "jogo-oszustwem" i radz¹ unikaæ wszelkich oszo³omów, którzy nie maj¹c Guru/h, nie potrafi¹ nawet uczestników zajêæ nale¿nie przygotowaæ do podjêcia JOGI! Pojêcie Nauczania odnosz¹ce siê do Jogi, termin Anuœâsah oznacza oczyszczenie wrodzonej, pierwotnej natury, Sahan, oczyszczenie na poziomie atomicznej istoty myœli, Anumâna, gdzie rozmyœlanie, rozumowanie jest siêganiem do samego Ÿród³a umys³u. Nauczanie opiera siê na prowadzeniu przez nauczycieli rozmyœlania, przemyœliwania czy rozumowania siêgaj¹cego do istoty myœli, do materii umys³u w sposób oczyszczaj¹cy wrodzon¹ naturê! Ca³a wiedza wynika z odczytywania znaczeñ zawartych w sposób logiczny i zwiêz³y w pierwszym wersecie Jogasutram, pocz¹wszy od zewnêtrznych s³ów i skoñczywszy na ich wibracyjnym uk³adzie sylab i g³osek. Nauczyciel powinien byæ bieg³y w takim procesie, inaczej nie jest ani Guru/h, ani nawet pocz¹tkuj¹cym nauczycielem-instruktorem, gdy¿ Joga zawsze by³a, jest i bêdzie Syntez¹ Wiedzy i M¹droœci jako narzêdzie dane przez Ryszich, Mistrzów M¹droœci dla oczyszczenia i udoskonalenia rodzaju ludzkiego. Nauczyciele Jogi powinni dobrze znaæ klasyczny zbiór instrukcji praktyk Jogi, taki jak Yogasutra przekazany przez Patañjali Ryshi, gdy¿ jest to ogólny zbiór instrukcji dla ka¿dej szczegó³owej metody Jogi, esencja zawarta w nauczaniu wszystkich Mistrzów Jogi, oczywiœcie tej autentycznej, a nie oszustw i wypaczeñ z przyklejon¹ etykietk¹ "Joga", która ma klientów w b³¹d wprowadzaæ dla ¿¹dnych zysku "jogo-oszustów". Nauczyciele Jogi, od tysi¹cleci ucz¹ siê tak recytacji pamiêciowej wersetów Jogasutry, jak i ich dog³êbnego znaczenia oraz metodycznego nauczania! Pocz¹tkuj¹cy nauczyciele i instruktorzy powinni ¿ywo znaæ i czerpaæ za zbioru przynajmniej pierwszej czêœci Jogasutry zwanej Pojazdem Samadhi (I.1-51)

The Himalaya Master

Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
21
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3